BaseballGuru.com Home Page

Baseball Analysis Home   Jim Albright / the japanese insider

Japanese Baseball Data Archive


Japanese Managers

Download as spreadsheet View alphabetical list of managers on screen

Download as spreadsheet listed by team

BAY STARS ORIX BUFFALOES KINTETSU BUFFALOES CARP DRAGONS

EAGLES RAKUTEN EAGLES FIGHTERS GIANTS GOLDEN DOLPHINS

HAWKS LIONS MARINES PIRATES SENATORS

STARS SWALLOWS TIGERS UNIONS

NOTES: The nicknames used are those currently used by the franchise, or the last one it ever used. The 2004 merger of the Orix Blue Wave and the Kintetsu Buffaloes resulted in the Orix Buffaloes, run by the people previously operating under the Blue Wave banner. To keep the two Buffaloes teams apart, their owners are referred to. A new team was added, the Rakuten Eagles. Since there was a pre 1945 team that also used that name, I called the new entity the Rakuten Eagles to distinguish them. An asterisk (*) means the manager managed only a part of the starred year.

Bay Stars Return to top
Start-End Years Name
1950 Tairiku Watanabe
1951* Haruyasu Nakajima
1951* Giichi Arima
1952-1953 Tokuro Konishi
1954 Takeo Nagasawa
1955 Isamu Fujii
1956-1958 Masami Sakohata
1959 Shigeo Mori
1960-1967 Osamu Mihara
1968-1972 Kaoru Betto
1973 Noburu Aota
1974 Tsuyoshi Miyazaki
1975-1976 Noburu Akiyama
1977-1979 Kaoru Betto
1980-1981 Kiyoshi Doi
1982-1984 Junzo Sekine
1985-1986 Sadao Kondo
1987-1989 Takeshi Koba
1990-1992* Yutaka Sudo
1992* Akira Ejiri
1993-1995 Akihito Kondo
1996-1997 Akihiko Oya
1998-2000 Hiroshi Gondo
2001-2002 Masaaki Mori
2003-2004 Daisuke Yamashita
2005 Kazuhiko Ushijima
Orix Buffaloes Return to top
Start-End Years Name
1936-1937* Daisuke Miyake
1937*-1939* Minoru Yamashita
1939* Minoru Murakami
1940-1942 Toshiharu Inokawa
1943-1947 Masao Nishimura
1948-1953 Shinji Hamazaki
1954-1956 Masao Nishimura
1957-1959* Sadayoshi Fujimoto
1959*-1962 Katsuhiro Tokura
1963-1973 Yukio Nishimoto
1974-1978 Toshiharu Ueda
1979-1980 Takao Kajimoto
1981-1990 Toshiharu Ueda
1991-1993 Shozo Doi
1994-2001 Akira Ogi
2002-2003 Hiromichi Ishige
2004 Haruki Ihara
2005 Akira Ogi
Kintetsu Buffaloes Return to top
Start-End Years Name
1950-1952* Shozo Fujita
1952*-1957 Takeo Akuta
1958 Hisayuki Kato
1959-1961 Shigeru Chiba
1962-1964 Kaoru Betto
1965-1966 Yoshiyuki Iwamoto
1967 Akitoshi Kodama
1968*1970 Osamu Mihara
1971-1973 Yoshiyuki Iwamoto
1974-1981 Yukio Nishimoto
1982-1983 Seiji Sekiguchi
1984-1987 Isami Okamoto
1988-1992 Akira Ogi
1993-1995 Keishi Suzuki
1996-1998 Kyosuke Sasaki
1999-2004 Masataka Nashida
Carp Return to top
Start-End Years Name
1950-1953* Shuichi Ishimoto
1953*-1960 Katsumi Shiraishi
1961-1962 Masato Monzen
1963-1965* Katsumi Shiraishi
1965*-1967 Ryohei Hasegawa
1968-1972 Rikuo Nemoto
1973 Kaoru Betto
1974 Katsuya Morinaga
1975* Joe Lutz
1975*-1985 Takeshi Koba
1986-1988 Junro Anan
1989-1993 Koji Yamamoto (dob 10-25-46)
1994-1998 Toshiyuki Mimura
1999-2000 Mitsuo Tatsukawa
2001-date Koji Yamamoto (dob 10-25-46)
Dragons Return to top
Start-End Years Name
1936 Yutaka Ikeda
1937 Keichi Masu
1938-1939* Yukisato Nemoto
1939*-1941* Tokuro Konishi
1941*-1942 Chikayoshi Honda
1943 Keichi Masu
1944 Daisuke Miyake
1946* Aiichi Takeuchi
1946*-1948 Kiyoshi Sugiura
1949-1951 Shunichi Amachi
1952-1953 Michinori Tsubouchi
1954 Shunichi Amachi
1955-1956 Akira Noguchi
1957-1958 Shunichi Amachi
1959-1960 Shigeru Sugishita
1961-1962 Wataru Nounin
1963-1964* Kiyoshi Sugiura
1964*-1967 Michio Nishizawa
1968 Shigeru Sugishita
1969-1971 Shigeru Mizuhara
1972-1977 Wally Yonamine
1978-1980 Toshio Naka
1981-1983 Sadao Kondo
1984-1986 Kazuhiro Yamauchi
1987-1991 Senichi Hoshino
1992-1995* Morimichi Takagi
1995* Sadayuki Tokutake
1995* Ikuo Shimano
1996-2001 Senichi Hoshino
2002-2003 Hisashi Yamada
2004 Hiromitsu Ochiai
Eagles Return to top
Start-End Years Name
1937-1939 Shigeo Mori
1940 Toyo Sawa
1941 Mamoru Sugitaya
1942* Kazutaka Teruachi
1942*-1943* Hisanori Karita
1943* Toshio Kojima
Rakuten Eagles Return to top
Start-End Years Name
2005 Yasushi Tao
Fighters Return to top
Start-End Years Name
1946 Yokozawa Saburo
1947-1948 Hisanori Karita
1949 Toshiharu Inokawa
1950-1951 Shinobu Ando
1952-1954 Toshiharu Inokawa
1955 Koichi Yasui
1956-1960 Yoshiyuki Iwamoto
1961-1967 Shigeru Mizuhara
1968 Hiroshi Oshita
1969-1970* Kenjiro Matsuki
1970*-1973* Kenjiro Tamiya
1973* Masayuki Dobashi
1974-1975 Futoshi Nakanishi
1976-1983 Keiji Osawa
1984* Yoshinobu Uemura
1984* Keiji Osawa
1985-1988 Shigeru Takada
1989-1991 Sadao Kondo
1992 Masayuki Dobashi
1993-1994 Keiji Osawa
1995-1999 Toshiharu Ueda
2000-2002 Yasunori Oshima
2003-date Trey Hillman
Giants Return to top
Start-End Years Name
1936-1942 Sadayoshi Fujimoto
1943 Haruyasu Nakajima
1944-1946* Hideo Fujimoto
1946*-1947* Haruyasu Nakajima
1947*-1949 Osamu Mihara
1950-1960 Shigeru Mizuhara
1961-1974 Tetsuharu Kawakami
1975-1980 Shigeo Nagashima
1981-1983 Motoshi Fujita
1984-1988 Sadaharu Oh
1989-1992 Motoshi Fujita
1993-2001 Shigeo Nagashima
2002-2003 Tatsunori Hara
2004-date Tsuneo Horiuchi
Golden Dolphins   Return to top
Start-End Years Name
1936-1940 Genzabaro Okada
Hawks Return to top
Start-End Years Name
1938-1940 Kazuo Takasu
1941-1942* Hachiro Mitani
1943* Katsuo Takada
1943*-1944 Kisaki Kato
1946-1968 Kazuto Tsuruoka
1969 Tokuji Iida
1970-1977 Katsuya Nomura
1978-1980 Yoshinori Hirose
1981-1982 Don Blasingame
1983-1985 Yoshio Anabuki
1986-1989 Tadashi Sugiura
1990-1992 Koichi Tabuchi
1993-1994 Rikuo Nemoto
1995-date Sadaharu Oh
Lions Return to top
Start-End Years Name
1950 Kaname Yamazaki
1951-1959 Osamu Mihara
1960-1961 Tokuji Kawasaki
1962-1969 Futoshi Nakanishi
1970-1974 Kazuhisa Inao
1975 Shenichi Eto
1976-1977 Masakazu Kito
1978-1981 Rikuo Nemoto
1982-1985 Tatsuro Hirooka
1986-1994 Masaaki Mori
1995-2001 Osamu Higashio
2002-2003 Haruki Ihara
2004-date Tsutomu Ito
Marines Return to top
Start-End Years Name
1950-1952* Sadao Yuasa
1952* Kaoru Betto
1953 Tadashi Wakabayashi
1954-1959 Kaoru Betto
1960 Yukio Nishimoto
1961-1962 Mitsuo Uno
1963-1965 Yasuji Hondo
1966 Hitoshi Tamaru
1967* Katsuhiro Tokura
1967*-1971* Wataru Nounin
1971*-1972 Keiji Osawa
1973-1978 Masaichi Kaneda
1979-1981 Kazuhiro Yamauchi
1982-1983 Kazuyoshi Yamamoto
1984-1986 Kazuhisa Inao
1987-1989 Michiyo Arito
1990-1991 Masaichi Kaneda
1992-1994* Soroku Yagisawa
1994* Futoshi Nakanishi
1995 Bobby Valentine
1996 Akira Ejiri
1997-1998 Akihito Kondo
1999-2003 Koji Yamamoto (dob 12-25-51)
2004-date Bobby Valentine
Pirates Return to top
Start-End Years Name
1950 Toshi Kojima
Senators Return to top
Start-End Years Name
1936-1937 Saburo Yokozawa
1938-1941 Hisanori Karita
1942-1943 Shuichi Ishimoto
Stars Return to top
Start-End Years Name
1946-1947 Michinori Tsubouchi
1948-1956* Sadayoshi Fujimoto
1956* Kenjiro Matsuki
Swallows Return to top
Start-End Years Name
1950-1953 Norio Nishigaki
1954-1955 Shoichi Fujita
1956-1960 Mitsuo Uno
1961-1962 Kuninobu Sunaoshi
1963 Shinji Haamzaki
1964-1965* Giichi Hayashi
1965* Kuninobu Sunaoshi
1966-1967 Tokuji Iida
1968-1970* Takehiko Bessho
1970* Yoshiharu Ogawa
1971-1973 Osamu Mihara
1974-1976* Hiroshi Arakawa
1976*-1979 Tatsuro Hirooka
1980-1984* Shiro Takegami
1984*-1986 Masayuki Dobashi
1987-1989 Junzo Sekine
1990-1998 Katsuya Nomura
1999-date Tsutomu Wakamatsu
Tigers Return to top
Start-End Years Name
1936* Shigeo Mori
1936*-1939 Shuichi Ishimoto
1940-1941 Kenjiro Matsuki
1942-1944 Tadashi Wakabayashi
1946 Fumio Fujimura
1947-1949 Tadashi Wakabayashi
1950-1954 Kenjiro Matsuki
1955* Ichiro Kishi
1955*-1957 Fumio Fujimura
1958-1959 Yoshio Tanaka
1960-1961* Masayasu Kaneda
1961*-1968 Sadayoshi Fujimoto
1969 Tsugio Goto
1970-1972 Minoru Murayama
1973-1974 Masayasu Kaneda
1975-1977 Yoshio Yoshida
1978 Tsugio Goto
1979-1980* Don Blasingame
1980*-1981 Futoshi Nakanishi
1982-1984 Motoo Ando
1985-1987 Yoshio Yoshida
1988-1989 Minoru Murayama
1990-1995* Katsuhiro Nakamura
1995*-1996* Taira Fujita
1996* Takeshi Shibata
1997-1998 Yoshio Yoshida
1999-2001 Katsuya Nomura
2002-2003 Senichi Hoshino
2004 Akinobu Okada
Unions Return to top
Start-End Years    Name
1954-1955 Shinji Hamazaki
1956 Kazuo Kasahara
1957 Kenjiro Matsuki

HomeGuru's Baseball Book StoreLink to UsBraintrust & Mailing ListsEmail the GuruContact InfoBaseball Analysis Home