Worth 1972  DAVE  C Arm -   Worth 1972  BERT SS  
$682 OAK A DUNCAN        $924 OAK A CAMPANERIS       
    A B C D E       A B C D E  
  HR 111-112 111-121 111-122 111-124 111-131     HR     111-112 111-113 111-116  
  3B          132-133     3B       114-114 121-123  
  2B 113-116 122-124 123-126 125-134 134-146     2B 111-112 111-115 113-121 115-126 124-142  
  1B 121-135 125-155 131-165 135-222 151-246     1B 113-146 116-165 122-214 131-232 143-256  
  E 136-144 156-164 166-213 223-226 251-254     E 151-155 166-213 215-222 233-235 261-263  
  K 255-415 255-361 255-351 255-336 255-324     K 264-415 264-362 264-352 264-341 264-325  
  BB 416-426 416-434 416-443 416-454 416-464     BB 416-421 416-425 416-434 416-444 416-455  
  Steal Run Power Pressure Avg HR AB Inj   Steal Run Power Pressure Avg HR AB Inj
   E  D  C  Steady .218 19 403  +    AAA  AA  D  Choke .240 8 625  -
Copyright © 2003 BaseballGuru.com. All Rights Reserved Copyright © 2003 BaseballGuru.com. All Rights Reserved
  Worth 1972  MIKE 'Superjew' 1B     Worth 1972  REGGIE 'Mr. October' OF Arm -
$1,303 OAK A EPSTEIN        $1,067 OAK A JACKSON       
    A B C D E       A B C D E  
  HR 111-113 111-122 111-124 111-125 111-132     HR 111-112 111-121 111-123 111-124 111-131  
  3B       126-126 133-135     3B       125-125 132-134  
  2B 114-122 123-131 125-132 131-142 136-153     2B 113-123 122-132 124-133 126-143 135-154  
  1B 123-146 132-166 133-215 143-233 154-261     1B 124-146 133-211 134-216 144-234 155-262  
  E 151-154 211-214 216-223 234-241 262-265     E 151-155 212-214 221-224 235-241 263-265  
  K 266-416 266-363 266-353 266-342 266-326     K 266-453 266-436 266-426 266-415 266-363  
  BB 421-451 421-455 421-464 421-515 421-525     BB 454-515 454-523 454-532 454-542 454-553  
  Steal Run Power Pressure Avg HR AB Inj   Steal Run Power Pressure Avg HR AB Inj
   E  D  B  Steady .270 26 455  N    C  C  B  Steady .265 25 499  N
Copyright © 2003 BaseballGuru.com. All Rights Reserved Copyright © 2003 BaseballGuru.com. All Rights Reserved
  Worth 1972  TED 2B- DP-   Worth 1972  JOE OF  
$127 OAK A KUBIAK SS 3B    $1,316 OAK A RUDI 3B     
    A B C D E       A B C D E  
  HR          111-114     HR   111-114 111-115 111-121 111-124  
  3B       111-112 115-121     3B   115-115 116-121 122-124 125-133  
  2B 111-111 111-114 111-115 113-122 122-134     2B 111-115 116-131 122-134 125-143 134-155  
  1B 112-136 115-154 116-164 123-215 135-243     1B 116-161 132-225 135-235 144-252 156-321  
  E 141-144 155-162 165-212 216-223 244-246     E 162-165 226-232 236-243 253-256 322-324  
  K 251-351 251-334 251-324 251-313 251-261     K 325-424 325-411 325-361 325-346 325-334  
  BB 352-366 352-414 352-423 352-433 352-444     BB 425-432 425-436 425-445 425-455 425-466  
  Steal Run Power Pressure Avg HR AB Inj   Steal Run Power Pressure Avg HR AB Inj
   E  D  E  Choke .205 0 210  +    D  C  C  Steady .305 19 593  N
Copyright © 2003 BaseballGuru.com. All Rights Reserved Copyright © 2003 BaseballGuru.com. All Rights Reserved
  Worth 1972  SAL 3B     Worth 1972  ANGEL OF  
$1,036 OAK A BANDO 2B      $446 OAK A MANGUAL       
    A B C D E       A B C D E  
  HR   111-113 111-114 111-116 111-123     HR   111-111 111-113 111-114 111-121  
  3B       121-121 124-126     3B       115-116 122-125  
  2B 111-111 114-121 115-122 122-132 131-144     2B 111-114 112-122 114-123 121-134 126-145  
  1B 112-134 122-155 123-165 133-223 145-251     1B 115-146 123-165 124-214 135-233 146-261  
  E 135-143 156-164 166-213 224-231 252-255     E 151-154 166-213 215-222 234-241 262-264  
  K 256-353 256-336 256-326 256-315 256-263     K 265-432 265-415 265-365 265-354 265-342  
  BB 354-424 354-432 354-441 354-451 354-462     BB 433-434 433-441 433-451 433-461 433-512  
  Steal Run Power Pressure Avg HR AB Inj   Steal Run Power Pressure Avg HR AB Inj
   D  D  C  Steady .236 15 535  -    E  E  D  Steady .246 5 272  +
Copyright © 2003 BaseballGuru.com. All Rights Reserved Copyright © 2003 BaseballGuru.com. All Rights Reserved
  Worth 1972  CATFISH SP     Worth 1972  DAROLD RP  
$1,944 OAK A HUNTER        $1,732 OAK A KNOWLES       
    A B C D E       A B C D E  
  HR          111-114     HR          111-114  
  3B          115-116     3B          115-116  
  2B         121-122     2B         121-122  
  1B 111-162 111-213 111-221 111-226 123-254     1B 111-164 111-216 111-224 111-232 123-261  
  E 163-166 214-221 222-225 231-233 255-262     E 165-213 221-224 225-232 233-236 262-264  
  K 263-422 263-365 263-355 263-344 263-332     K 265-453 265-436 265-426 265-415 265-363  
  BB     423-423 423-432 423-443     BB 454-465 454-513 454-522 454-532 454-543  
  Steal Run Power Pressure Hits K Walk IP Inj   Steal Run Power Pressure Hits K Walk IP Inj
   E  D  E  Standard  B C B 8  -    E  E  E  Neg Clutch  A D E 2  -
Copyright © 2003 BaseballGuru.com. All Rights Reserved Copyright © 2003 BaseballGuru.com. All Rights Reserved
  Worth 1972  KEN SP     Worth 1972  ROLLIE RP  
$1,415 OAK A HOLTZMAN        $1,277 OAK A FINGERS       
    A B C D E       A B C D E  
  HR          111-114     HR 111-114 111-123 111-124 111-126 111-133  
  3B          115-116     3B          134-135  
  2B 111-114 111-121 111-122 111-124 121-136     2B         136-142  
  1B 115-134 122-153 123-162 125-213 141-241     1B 115-235 124-246 125-254 131-263 143-351  
  E 135-143 154-161 163-211 214-216 242-244     E 236-242 251-254 255-262 264-266 352-353  
  K 245-451 245-434 245-424 245-413 245-361     K 354-515 354-461 354-452 354-436 354-424  
  BB     452-453 452-464 452-514     BB     516-516 516-525 516-536  
  Steal Run Power Pressure Hits K Walk IP Inj   Steal Run Power Pressure Hits K Walk IP Inj
   E  C  E  Standard  C D B 7  -    E  D  C  Standard  C A B 2  -
Copyright © 2003 BaseballGuru.com. All Rights Reserved Copyright © 2003 BaseballGuru.com. All Rights Reserved
  Worth 1972  BLUE MOON SP     Worth 1972  GENE  C Arm -
$1,043 OAK A ODOM        $354 OAK A TENACE OF 1B 3B 2B
    A B C D E       A B C D E  
  HR   111-114 111-115 111-121 111-124     HR   111-112 111-113 111-115 111-122  
  3B          125-126     3B   113-113 114-114 116-121 123-131  
  2B       122-124 131-136     2B   114-114 115-121 122-126 132-142  
  1B   115-126 116-135 125-152 141-216     1B 111-135 115-154 122-165 131-222 143-251  
  E 112-115 131-134 136-143 153-156 221-224     E 136-143 155-162 166-213 223-226 252-254  
  K 225-525 225-512 225-462 225-451 225-435     K 255-421 255-364 255-354 255-343 255-331  
  BB     526-532 526-543 526-553     BB 422-441 422-445 422-454 422-465 422-515  
  Steal Run Power Pressure Hits K Walk IP Inj   Steal Run Power Pressure Avg HR AB Inj
   AAA  AAA  D  Standard  C E D 7  N    E  D  D  Steady .225 5 227  +
Copyright © 2003 BaseballGuru.com. All Rights Reserved Copyright © 2003 BaseballGuru.com. All Rights Reserved
  Worth 1972  VIDA SR     Worth 1972  MIKE 1B-  
$909 OAK A BLUE        $575 OAK A HEGAN OF     
    A B C D E       A B C D E  
  HR          111-114     HR     111-112 111-113 111-116  
  3B          115-116     3B   111-112 113-113 114-115 121-125  
  2B         121-122     2B 111-112 113-116 114-122 116-131 126-143  
  1B   111-111 111-115 111-123 123-152     1B 113-213 121-232 123-243 132-256 144-324  
  E 112-115 112-115 116-124 124-132 153-156     E 214-216 233-236 244-246 261-263 325-331  
  K 161-626 161-613 161-563 161-552 161-536     K 332-521 332-463 332-453 332-442 332-426  
  BB 631-646 631-654 631-663 631-631 631-634     BB 522-533 522-541 522-546 522-561 522-611  
  Steal Run Power Pressure Hits K Walk IP Inj   Steal Run Power Pressure Avg HR AB Inj
   E  B  E  Standard  D B C 7  N    C  C  D  Choke .329 1 79  +
Copyright © 2003 BaseballGuru.com. All Rights Reserved Copyright © 2003 BaseballGuru.com. All Rights Reserved
  Worth 1972  DAVE SR     Worth 1972  TIM 2B- DP-
$936 OAK A HAMILTON        $272 OAK A CULLEN 3B SS   
    A B C D E       A B C D E  
  HR          111-114     HR          111-114  
  3B          115-116     3B       111-112 115-121  
  2B 111-111 111-114 111-116 111-121 121-133     2B 111-116 111-123 111-124 113-132 122-143  
  1B   115-135 121-144 122-154 134-223     1B 121-161 124-216 125-225 133-241 144-265  
  E 112-115 136-143 145-153 155-162 224-226     E 162-165 221-224 226-233 242-244 266-312  
  K 231-513 231-456 231-446 231-435 231-423     K 313-421 313-363 313-354 313-342 313-326  
  BB 514-555 514-563 514-612 514-623 514-633     BB   422-423 422-432 422-443 422-453  
  Steal Run Power Pressure Hits K Walk IP Inj   Steal Run Power Pressure Avg HR AB Inj
   E  D  E  Standard  D D B 6  N    E  D  E  Steady .261 0 142  +
Copyright © 2003 BaseballGuru.com. All Rights Reserved Copyright © 2003 BaseballGuru.com. All Rights Reserved
  Worth 1972  BOB RP     Worth 1972  LARRY 2B  
$1,142 OAK A LOCKER        $118 OAK A BROWN 3B     
    A B C D E       A B C D E  
  HR          111-114     HR          111-114  
  3B          115-116     3B          115-116  
  2B         121-122     2B     111-112 111-113 121-125  
  1B         123-135     1B 111-136 111-152 113-161 114-211 126-235  
  E 111-115 111-115 111-115 111-115 136-143     E 141-144 153-156 162-165 212-215 236-243  
  K 144-451 144-433 144-423 144-412 144-356     K 244-325 244-312 244-262 244-251    
  BB 452-633 452-641 452-651 452-661 452-666     BB 326-342 326-346 326-355 326-366 326-416  
  Steal Run Power Pressure Hits K Walk IP Inj   Steal Run Power Pressure Avg HR AB Inj
   E  E  E  Neg Clutch  C C B 2  -    E  D  E  Choke .183 0 142  +
Copyright © 2003 BaseballGuru.com. All Rights Reserved Copyright © 2003 BaseballGuru.com. All Rights Reserved
  Worth 1972  JOE RS     Worth 1972  BILL OF-  
$845 OAK A HORLEN        $197 OAK A VOSS       
    A B C D E       A B C D E  
  HR          111-114     HR       111-112 111-115  
  3B          115-116     3B       113-113 116-122  
  2B         121-122     2B 111-115 111-122 111-123 114-132 123-143  
  1B 111-145 111-156 111-164 111-213 123-241     1B 116-132 123-146 124-156 133-213 144-241  
  E 146-153 161-164 165-212 214-216 242-244     E 133-136 151-155 161-164 214-221 242-244  
  K 245-435 245-421 245-411 245-356 245-344     K 245-361 245-343 245-334 245-322 245-266  
  BB     436-436 436-445 436-456     BB 362-421 362-425 362-434 362-444 362-455  
  Steal Run Power Pressure Hits K Walk IP Inj   Steal Run Power Pressure Avg HR AB Inj
   E  C  E  Standard  D B B 6  -    E  D  D  Choke .196 1 148  +
Copyright © 2003 BaseballGuru.com. All Rights Reserved Copyright © 2003 BaseballGuru.com. All Rights Reserved
  Worth 1972  BRANT OF Arm +   Worth 1972  GEORGE OF Arm -
$111 OAK A ALYEA        $168 OAK A HENDRICK       
    A B C D E       A B C D E  
  HR   111-112 111-113 111-115 111-122     HR   111-114 111-116 111-121 111-124  
  3B          123-124     3B       122-123 125-132  
  2B 111-112 113-121 114-122 116-131 125-143     2B       124-125 133-141  
  1B 113-125 122-145 123-154 132-211 144-235     1B 111-126 115-142 121-146 126-213 142-241  
  E 126-133 146-153 155-162 212-215 236-243     E 131-135 143-146 151-154 214-221 242-244  
  K 244-423 244-366 244-356 244-345 244-333     K 245-414 245-361 245-351 245-336 245-324  
  BB 424-426 424-434 424-443 424-454 424-464     BB     415-423 415-434 415-444  
  Steal Run Power Pressure Avg HR AB Inj   Steal Run Power Pressure Avg HR AB Inj
   E  E  D  Choke .180 1 50  +    A  B  D  Steady .182 4 121  +
Copyright © 2003 BaseballGuru.com. All Rights Reserved Copyright © 2003 BaseballGuru.com. All Rights Reserved